Veel gestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?
Als u uw kind niet aanmeldt, kan u pas vanaf 23 mei 2023 (= periode van vrije inschrijvingen) inschrijven voor schooljaar 2023-2024. Op dat moment zullen er weinig tot geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Alle basisscholen in Machelen werken met dit aanmeldsysteem.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?
Ja. Wij adviseren sterk om uw kind aan te melden in de vier basisscholen. Door meerdere scholen aan te duiden, vergroot u de kans om uw kind naar school te laten gaan in Machelen of Diegem.

Duid u maar één school aan en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven (vanaf 23 mei 2023). Op dat moment zijn er weinig of geen vrije plaatsen meer.

Als uw kind al broers of zussen heeft of u werkt op een specifieke school, dan kan u maar één school aanduiden in de voorrangsperiode.


Kan ik prioriteit geven aan een school?
Ja. U kiest zelf welke school u op 1,2,3 en 4 plaatst.

Het systeem probeert u een plaats toe te wijzen in de school met de grootste voorkeur (uw nummer 1).


Wat gebeurt er na het aanmelden?
U ontvangt een bevestigingsmail dat de aanmelding gelukt is.

Na de voorrangsperiode/aanmeldingsperiode wordt er voldoende tijd voorzien om de aangemelde gegevens na te kijken op onregelmatigheden.

Na de controle ontvangt u een resultaat. Dat is toewijzingsticket voor de school (er is plaats) of een weigeringsdocument (er is geen plaats).

Heeft u meer dan één school aangeduid, dan ontvangt u een weigeringsdocument voor de scholen in hogere voorkeur.
Bijvoorbeeld: Als u een tweede school krijgt toegewezen dan krijgt u een weigeringsdocument voor de eerste school, maar niet voor 3de en 4de school.


Wat gebeurt er als er geen plaats is in de school van mijn eerste keuze?
Als u een toewijzingsticket krijgt voor een school die niet uw eerste keuze was, komt u automatisch op de wachtlijst van de andere scholen (dit zijn de weigeringsdocumenten) die u hoger plaatste. Komt er op deze school een plaats vrij, dan kan u uw kind nog inschrijven.

U hoeft de school niet zelf op te bellen. De school neemt hiervoor zelf contact op met de ouders. U verliest het recht op een plaats in de scholen die je lager in volgorde plaatste.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang. U kan zonder tijdsdruk aanmelden.
Let wel op: het is belangrijk dat u aanmeldt binnen de voorziene aanmeldperiode.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
U heeft het rijksregister van uw kind nodig om aan te melden (XX.XX.XX-XXX.XX). U kan dit nummer terugvinden:     

 • Achteraan op de kids ID
 • Vooraan op de isi+-kaart
 • Op een klevertje van de mutualiteit van uw kind

Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u heeft aangemeld.

Hoe kan ik nakijken of er nog een plaats vrij is voor mijn kind?
Op www.machelen.be/aanmelden kan u terugvinden hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor elke leeftijdsgroep. Deze worden kort voor elke aanmeldperiode gepubliceerd, alsook voor de start van de vrije inschrijvingen.

In een school waar nog veel plaatsen zijn, heeft u meer kans dat uw kind hier ook wordt toegewezen. Dit kan belangrijk zijn als u al uw kinderen naar dezelfde school wilt laten gaan.

Kleuteronderwijs = vrije plaatsen per geboortejaar

Lager onderwijs = vrije plaatsen per leerjaar

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • 1ste aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben voorrang tijdens de inschrijvingen wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel.

Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

 

 • 2de aanmeldingsperiode: alle kinderen

Voor iedere school wordt na ordening van de voorrangsgroepen een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen opgemaakt. Eerst volgens de hoogst mogelijke schoolkeuze (1) en vervolgens volgens afstand van het domicilieadres tot de school (2). 

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en de afstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. Hoe werkt dit precies?

Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Pas vanaf er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal er gekeken worden naar de afstand van het domicilieadres tot aan de school.

Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen.

U blijft op de wachtlijst staan voor schooljaar 2023-2024:

- Tot 30 juni 2024 voor het instapjaar 2021
- Tot vrijdag 6 oktober 2023 voor andere kleuter- en leerjaren

 

Hoe wordt de afstand berekend?
De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI).

 

Welk  adres geef ik op?
Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal altijd controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen (ODI) toelating geven om dit nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@machelen.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen (ODI) bij meerderheid.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@machelen.be.

 

Wat is een toewijzingsticket?
Op uw “toewijzingsticket” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Schrijft u niet tijdig in tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt het ticket of reservatie voor de school en gaat de plaats naar het eerstvolgende kind op de wachtlijst.

Maak dus op tijd een afspraak in de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2023-2024. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2021, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 gerespecteerd tot en met 30 juni 2024.

Kinderen geboren in 2020 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2023, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan steeds terecht bij de beheerder van het systeem via onderwijs@machelen.be of u vult het klachtenformulier in via https://forms.office.com/r/eTq6GyFy5x. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen (ODI). Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie.

 

 

Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem dan contact op met een school of één van de organisaties die je kan terugvinden bij de contactgegevens.

U kan ook samen komen aanmelden met het onderwijsteam Machelen. Voor kinderen uit de voorrangsgroep zal dit doorgaan op 10 januari 2023 van 18.30 uur tot 19.30 uur. Voor alle andere kinderen wordt een sessie georganiseerd op 1 maart 2023 van 16 uur tot 19 uur. Deze sessies gaan door in het Huis van het Kind Machelen (Koningin Fabiolalaan 60, 1830 Machelen; naast ingang sociaal huis). U maakt een afspraak:

 • Telefonisch: 02 254 12 54
 • E-mail: onderwijs@machelen.be
 • webformulier: https://afspraken.machelen.be

Hoe is de ombudsdienst Inschrijvingen samengesteld?
De ombudsdienst bestaat uit één vertegenwoordiger van elk onderwijsnet (vrij onderwijs (2x), gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk onderwijs) en één ouder uit een erkende ouderwerking.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen (ODI) tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst inschrijvingen is het filteren van materiële vergissingen, technische fouten en het bespreken en toekennen van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen.
 • De ombudsdienst inschrijvingen zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten)

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst inschrijvingen.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst inschrijvingen bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst inschrijvingen vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga om mijn kind in te schrijven?

 • Kids-id of isi+kaart. De school heeft een officieel document nodig met de juiste schrijfwijze van de naam en voornaam en het rijksregisternummer
 • Uw toewijzingsticket

Hoe verloopt een inschrijving op school?

 • De school controleert uw gegevens
 • U krijgt informatie over de visie van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement. Ouders moeten hiermee akkoord gaan door hun handtekening te plaatsen.

Wanneer de school vaststelt dat er foutieve informatie gegeven werd  bij de aanmelding, kan uw toewijzingticket hierdoor vervallen.