Veel gestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?
Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 1 juni 2021 ( = periode van vrije inschrijvingen) inschrijven voor schooljaar 2021-2022. Op dat moment zullen er amper of geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Alle basisscholen in Machelen-Diegem werken met dit aanmeldsysteem.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?
Ja. Wij adviseren om je kind aan te melden in de vier basisscholen.  Door meer dan één school aan te duiden, vergroot je de kans om je kind naar school te laten gaan in Machelen of Diegem.

Als je maar 1 school aanduidt en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode  om in te schrijven (vanaf 1 juni 2021). Op dat moment zijn er weinig of geen vrije plaatsen meer.

Als je kind al broers of zussen heeft of je werkt op een specifieke school, dan kan je maar één school aanduiden in de voorrangsperiode.


Kan ik prioriteit geven aan een school?
Ja. Je kiest zelf welke school je op 1,2,3 en 4 plaatst.
Het systeem probeert jou een plaats toe te wijzen in de school met de grootste voorkeur (jouw nummer 1).


Wat gebeurt er na het aanmelden?
Je ontvangt een toewijzingsticket voor de school, die plaats heeft voor jouw kind. Heb je meer dan 1 school aangeduid, dan ontvang je een weigeringsdocument voor de scholen in hogere voorkeur.

Voorbeeld: Als je een tweede school krijgt toegewezen dan krijg je een weigeringsdocument voor de eerste school, maar niet voor 3de en 4de school.


Wat gebeurt er als er geen plaats is in de school van mijn eerste keuze?
Als je een toewijzingsticket krijgt voor een school die niet je eerste keuze was, kom je automatisch op de wachtlijst van alle scholen (dit zijn de weigeringsdocumenten) die je hoger plaatste. Komt er in die school of scholen een plaats vrij, dan kan je je kind nog in die school inschrijven.

De school neemt hiervoor zelf contact op met de ouders. Je hebt wel geen recht meer op een plaats in een school die je lager plaatste.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang. Je kan dus zonder tijdsdruk aanmelden. Let er wel op dat je je aanmeldt binnen de voorziene periode.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Je hebt het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Je kan dit nummer terugvinden:     

-achteraan op de kids ID
-vooraan op de isi+-kaart
-op een klevertje van de mutualiteit van uw kind

Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Neen, je  kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoe kan ik zien of er nog een plaats vrij is voor mijn kind?
Op www.machelen.be/aanmelden kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor elke leeftijdsgroep. Deze worden kort voor elke aanmeldperiode gepubliceerd, alsook voor de start van de vrije inschrijvingen.

In een school waar nog veel plaatsen zijn, heb je meer kans dat je kind hier ook wordt toegewezen. Dit kan belangrijk zijn als je al jouw kinderen naar dezelfde school wilt laten gaan.

Kleuters = vrije plaatsen per geboortejaar

Lagere school = vrije plaatsen per leerjaar

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • 1ste aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijvingen wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel.

Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator; niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school).

Bij onvoldoende plaatsen van kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

 

 • 2de aanmeldingsperiode: alle kinderen

Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.

Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden (vb. 40% indicator- en 60% niet-indicatorleerlingen).

Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?
Indien je antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is jouw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Deze gegevens worden gecontroleerd bij de inschrijving. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders vervalt de aanmelding en inschrijving.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvangt je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft tot 30 juni 2020 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?
De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk  adres geef ik op?
Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2021 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@machelen.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@machelen.be.

 

Wat is een toewijzingsticket?
Op je “toewijzingsticket” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je niet tijdig inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt het ticket of reservatie voor de school. Maak dus op tijd een afspraak in de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2021-2022. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2019, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 gerespecteerd tot en met 30 juni 2022.

Kinderen geboren in 2018 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2021, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2021-2022.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via onderwijs@machelen.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie .

 

Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem dan contact op met een school of één van de organisaties die je kan terugvinden bij de contactgegevens.

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?
De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van elk onderwijsnet (vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk onderwijs), één niet onderwijspartner en één geïnteresseerde ouder uit een ouderraad.

Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.
 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2020 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.
 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga om mijn kind in te schrijven?

 • Kids-id of isi+kaart. De school heeft een officieel document nodig met de juiste schrijfwijze van de naam en voornaam en het rijksregisternummer
 • Je ticket met de toewijzing

Hoe verloopt een inschrijving op school?

 • De school controleert je gegevens
 • Je krijgt informatie over de visie van de school, het pedagogisch project en het schoolreglement. Ouders moeten hiermee akkoord gaan door hun handtekening te plaatsen.

Wanneer de school vaststelt dat er foutieve informatie gegeven werd  bij de aanmelding, kan je toewijzingticket hierdoor vervallen.